Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Ние ви свързваме
към вашите машини
към вашите данни
към вашите клиенти
Интегрирани системи за управление
Image is not available
Image is not available
Новини
Image is not available
Промишлена автоматизация
Електрическо табло за автоматизация
Индустриални контролери
Визуализация и управление чрез SCADA система
Промишлена автоматизация
Автоматизация и ЕРП система за ФУРАЖЕН ЗАВОД
Image is not available
Автоматизация и ЕРП система за ЗЪРНОБАЗА
ЕРП система за търговия с резервни части
ArrowArrow
ArrowArrow
Shadow
Slider
  • 1

Модул обслужващ създаването и оптимизацията на рецепти, както и ценообразуването и производството във предприятия за комбинирани фуражи, биоконцентрати и витаминни премикси. 

Модулът може да работи както самостоятелно, така и в тясна свързаност със системата Аляска@Фуражи.

Разполага със следната функционалност:

♦ Създаване на собствени хранителни показатели, групи и категории животни ( Определяне на ограниченията в хранителния състав за категорията животни (по БДС, според политиката на предприятието или конкретно за рецептата )

♦ Групиране по видове, категории животни, клиенти, линии за производство и др.

♦ Въвеждане на технологични параметри ( време за смесване, диаметър на сито за дробене, сито за гранулиране, температура за гранулиране)

♦ Определяне на начина на дозиране на суровината ( автоматично , ръчно)

♦ Оптимизация по ограничения в хранителен състав и цени на суровините с цел най-ниска цена.

♦ Усъвършенствано ценообразуване посредством : 

♦  Ценoразписи на влагане на суровините

♦  Месечнозависими разходи (производствени, гранулиране, пакетиране, печалба, други)

♦  Бързо преизчисление на цени на селекция от рецепти според текущите цени на суровините и месечнозависимите разходи.

♦  Въвеждане на взаимовръзки между рецепта и търговски артикул

♦  Въвеждане на зависимости между отделните артикули за да се осъществи натрупването на разходи, за пакетиране, гранулиране и транспорт към цената на артикулите, които съдържат този вид разход.

♦  Въвеждане на множество ценоразписи за продажба и зависимости между тях за бързо преизчисление на цени..

♦  Експорт на цените на определени ценови листи към съществуваща търговска програма

♦ Рецепти по ишлеме & Активни/Неактивни рецепти

♦ Декларация за съответствие.

♦ Производство ( олекотен вариант ).  Създаване на задания за производство. Въвеждане на произведени количества. Печат на "Задания"/"Задания за дозиране на ръчни компоненти". Справки за вложени суровини "Следва се". 

♦ Печат на етикети за опаковки.