Автоматизирана система за пълно счетоводно отчитане дейностите на предприятието.

♦ Общо счетоводство

♦ Дълготрайни активи

♦ Отчет за приходи и разходи, Баланс, Паричен поток и Капитал

♦ Дневници по ДДС

♦ Трансфер към НАП

♦ Оборотна ведомост

♦ Ведомост по материали

♦ Главна книга

♦ Преоценка на валута

♦ Справки по сметки, материали, контрагенти, обекти и поръчки

♦ Връзка с модул Склад

♦ Връзка с ТРЗ и Личен състав