Цялостна автоматизирана система за управление на складове и магазини и за отчитане на материалните запаси.

♦ Заприхождаване на материали (стока, продукция)

♦ Изписване на материали (стока, продукция)

♦ Прехвърляне от склад в склад

♦ Издаване на различни видове документи Складови разписки, Стокови искания, Приемо-предавателен протокол за трансфер между складовете

♦ Въвеждане партида на доставчика, дата на производство и срок на годност за доставена суровина

♦ Бързо въвеждане на фактура за доставка на база складовия документ

♦ Инвентаризации

♦ Богат набор от справки и отчети

♦ Следене на задължения и разплащания с доставчици и клиенти

♦ Връзка с Автомобилна везна и Счетоводство