Автоматична синхронизация на данни между отдалечени обекти и централна база данни

♦ Синхронизаци на доставки, продажби, разплащания.

♦ Възможност за централизирано разплащане на продажбите от отдалечените обекти.

♦ Гарантиране на непракъсната работа на отдалечения обект, независимо от наличието на интернет свързаност (връзката чрез e-mail).

♦ Централен и локален мониторинг на статуса на синхронизиране на всеки един отдалечен обект.