Модул обслужващ създаването и оптимизацията на рецепти, както и ценообразуването и производството във предприятия за комбинирани фуражи, биоконцентрати и витаминни премикси. 

Модулът може да работи както самостоятелно, така и в тясна свързаност със системата Аляска@Фуражи.

Разполага със следната функционалност:

♦ Създаване на собствени хранителни показатели, групи и категории животни ( Определяне на ограниченията в хранителния състав за категорията животни (по БДС, според политиката на предприятието или конкретно за рецептата )

♦ Групиране по видове, категории животни, клиенти, линии за производство и др.

♦ Въвеждане на технологични параметри ( време за смесване, диаметър на сито за дробене, сито за гранулиране, температура за гранулиране)

♦ Определяне на начина на дозиране на суровината ( автоматично , ръчно)

♦ Оптимизация по ограничения в хранителен състав и цени на суровините с цел най-ниска цена.

♦ Усъвършенствано ценообразуване посредством : 

♦  Ценoразписи на влагане на суровините

♦  Месечнозависими разходи (производствени, гранулиране, пакетиране, печалба, други)

♦  Бързо преизчисление на цени на селекция от рецепти според текущите цени на суровините и месечнозависимите разходи.

♦  Въвеждане на взаимовръзки между рецепта и търговски артикул

♦  Въвеждане на зависимости между отделните артикули за да се осъществи натрупването на разходи, за пакетиране, гранулиране и транспорт към цената на артикулите, които съдържат този вид разход.

♦  Въвеждане на множество ценоразписи за продажба и зависимости между тях за бързо преизчисление на цени..

♦  Експорт на цените на определени ценови листи към съществуваща търговска програма

♦ Рецепти по ишлеме & Активни/Неактивни рецепти

♦ Декларация за съответствие.

♦ Производство ( олекотен вариант ).  Създаване на задания за производство. Въвеждане на произведени количества. Печат на "Задания"/"Задания за дозиране на ръчни компоненти". Справки за вложени суровини "Следва се". 

♦ Печат на етикети за опаковки.