ИТИ Софт разполага с модули за 3 вида производство:

1. Общо производство.

Включва схеми за производство на продукти ( материали, труд и т.н.). На база на регистрираната произведена продукция се извършва автоматично изписване на материалите от склада и начисляване на предварително зададените производствените разходи за нея.

2. Фуражопроизводство и Мелнично производство

 Информационните системи Аляска@Фуражи и Аляска @Мелница включват всичко необходимо за съответното производство.

♦  Създава поръки (задания) за производство и ги изпраща към автоматизираната производствена система.

♦  Заявка за необходимото количество суровини на базата на задание за производство.

♦  Контролира процеса на дозиране, смесване, дробене, впръскване на течности и т.н. чрез "Автоматизирана система за управление на фуражен цех"

♦  Контролира ръчното дозиране чрез "Система за контрол на ръчно дозиране на компоненти".

♦  Контролира процеса на пакетиране чрез "Система за контрол на пакетиране"

♦  Създава документ за произведените количества продукция по видове артикули.

♦  Засклажда произведените количества продукция в предварително зададени складове в зависимост от продукта.

♦  Изписва изразходваните количества суровини по партиди на доставчика.

♦  Проследява партиди суровини в партиди произведена продукция.

♦  Изготвя производствен протокол за произведена продукция по партиди.

♦  Анализира разхода на суровини в готова продукция.

♦  Връзка с модул Складово стопанство и модул Продажби.

♦  Осчетоводява готовата продукция и изписаните суровини за производство към модул Счетоводство.

♦  Заедно с осчетоводяването натрупва и производствени и административни разходи с цел изчисляване на себестойност по артикули.