Модул "Продажби" обхваща процесите на продажба на стоки и продукция и разчети с клиентите.

Поръчки

Системата поема поръчките от наличния електронен магазин и известява сътветния потребител чрез събщение на екрана на компютъра, че има нова активна поръчка за него. Той може да започне веднага нейната обработка. Системата дава възможност за създаване на поръчки от потребителите без използването на електронен магазин ( в случаите когато поръчката е направена по телефон или факс). Могат да се създават и вътрешни поръчки от един обект към друг. След обработка на поръчката (определяне на дата за изпълнение ,цени, количества и одобрение от клиента) автоматично се създава документ за експедиция и стоките се изписват от склада. Статусът на поръчката се променя на „Изпълнена“. 

Документи

При продажба могат да се издават следните документи: „Протокол за продажба“;“ Фактура за продажба“, „Приходен касов ордер“ или се въвежда „Банково извлечение за плащане“. Протоколът може да се фактурира на порции с различни фактури, както и да се плаща на етапи. Възможно е и разплащане по определени позиции от фактурата/протокола. 

 Ценообразуване

Ценообразуването става на базата на създаването на неограничен брой ценови листи, като за всеки клиент се определя по коя ценова листа ще работи. За всеки отделен клиент може да се въведе обща отстъпка от ценовата листа. Системата дава възможност артикулите да се обособяват в групи и ако има дефинирана отстъпка в % за някоя група за определен клиент, то тя е приоритетна пред дефинираната за него обща отстъпка. Също може да бъде въведена и отстъпка конкретно за даден артикул за клиента.  

 Схеми на разплащане

В данните за всеки клиент могат да се въвеждат схеми за разплащане (веднага; след предварително дефинирано време; в края на месеца; на N-то число на следващия месец и т.н.). Датата на плащане на фактурата се предлага по подразбиране според избраната схема, като може да бъде променяна за за конкретна фактура. 

 Разплащания

Разплащанията се осъществяват чрез създаване на приходни/разходни касови ордери или въвеждане на банкови документи. Могат да бъдат разплащани както складовите документи за продажба, така и фактурите. Всеки складов документ за продажба и всяка фактура имат статус, който се актуализира след създаването на всеки документ за разплащане свързан с него. С един платежен документ, могат да бъдат разплащани 1 или няколко фактури/складови документи, както и само определени позиции на фактурата/складовият документ.

Системата разполага с множество справки с подробни филтри (за период, по складове, по продавачи, по клиенти, артикули, видове артикули, групи артикули и др.).

 Осчетоводяване

Системата извършва автоматично счетоводни записи в модул Счетоводство за:

- изписване на продадените стоки и продукция от склада.

- фактури

- разплащания