SCADA
   

   За ефективното управление на производствените процеси в едно предприятие важно място заема изграждането на модерна SCADA система. Управляващите системи се очертават като задължителен елемент в осигуряването на икономична и надеждна работа във всеки един отрасъл на промишлеността. Развитието и популярността им се дължи от една стана на желанието да се осигури на операторите пълен и качествен контрол над управлението на технологичните процеси, а от друга – стремежа на ръководствата да регулират разходите в своите предприятия. 

    Нашата SCADA система управлява целия производствен цикъл на предприятието. Тя е реализирана посредством индустриален контролер и компютър на базата на Windows XP. Свързана е с централния сървър за бази данни на предприятието.

   Имаме разработени SCADA система за управление и визуализация в следните отрасли:

Поддържа следните функции:

           ✔ Въвеждане и оптимизация на рецепти за дозиране на комбинирани фуражи, биоконцентрати, витаминни и други премикси;
           ✔ Създаване дневен план със задания за дозиране на база на създадените рецепти;
           ✔ Дозиране на компоненти от много везни.
           ✔ Следене на ръчно дозиране на компоненти ( в поток и предварително );
           ✔ Впръскване на мазнина и други течности;
           ✔ Дробене на зърнени компоненти;
           ✔ Смесване;
           ✔ Транспортиране на готовия продукт;
           ✔ Контрол на пакетирането за готов продукт;
           ✔ Зареждане на клетки и силози със зърно и други суровини;
           ✔ Контрол на зареждането за избягване смесването на суровини;
           ✔ Информация за произведените количества продукт и вложените суровини;
           ✔ Проследяемост на вложените суровини по партиди за всяка партида произведен продукт чрез баркод система;
           ✔ Системата е свързана с информационната система на предприятието “Аляска@Склад” и “Аляска@Счетоводство”, където се регистрират произведените продукти и се изписват вложените суровини.

Поддържа следните функции:

          ✔ Ръчно и автоматично управление;
          ✔ Контролирано транспортиране;
          ✔ Печат на етикети;
          ✔ Множество справки;
          ✔ Информация за всички възникнали грешки по време на работа;
 
  • SCADA за DDGS

Поддържа следните функции:

           ✔ Контролирано транспортиране;
           ✔ Измерване на поточна везна;

  • SCADA  в пивоварна 

Поддържа следните функции:

           ✔ Управление и визуализация за процеса на ферментация;
           ✔ Множество справки;

forage